وزارت کشور ستادمدیریت حمل ونقل سوخت

آستان قدس رضوی                                   

 سرزمین عجایب                                    

سازمان نظارت بربازرسی تاکسیرانی مشهد

تاکسی بیسیم 1830 مشهد                     

تبرک                                                     

تاکسی بیسیم 3103 بیرجند                     

تاکسی بیسیم دوستی بجنورد                 

شهرداری کاشمر                                     

کمیته امدادامام خمینی کاشمر                  

تاکسی بیسیم شب روز زنجان                 

سیمان قزوین                                        

 و...